ALGEMENE VOORWAARDEN WEBDESIGN EN HOSTING

Artikel 1 – Voorwerp

1.1 Deze overeenkomst tussen enerzijds (i) de nv Breex Salesmakers (“SALESMAKERS”), met zetel te 9160 LOKEREN, Dijkstraat 22, met ondernemingsnummer 0750.519.484 en anderzijds de Klant wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden vermeld op de overeenkomst (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst”). De Overeenkomst is van kracht na ondertekening van de overeenkomst door de Klant en SALESMAKERS waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van ondertekening van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst sluit de toepassing van de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit. In geval van meerdere contractspartijen is elke individuele partij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van de Overeenkomst.

1.2 De diensten van de Overeenkomst omvatten de ontwikkeling, het niet-exclusieve gebruiksrecht en de uiteindelijke overdracht van een website en/of webshop (eventueel met extra grafische design en ondersteunende services) door SALESMAKERS aan de Klant zoals dat blijkt uit de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst, alsook de (server)hosting en het onderhoud ervan, en de eventuele registratie van domeinnamen (waarbij SALESMAKERS mogelijks samenwerkt met een gespecialiseerde partner aan wie SALESMAKERS zowel tijdens als na de Overeenkomst zijn verplichtingen kan overdragen zonder instemming van de Klant) (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”).

1.3 De overeengekomen duurtijd zoals bepaald in de Overeenkomst vangt aan op de datum van de levering van de (hosting)server overeenkomstig artikel 11 en eindigt automatisch op de voorziene einddatum. Partijen kunnen steeds onderling en schriftelijk overeenkomen om de duurtijd te verlengen.

Artikel 2 – Offertes en diensten

2.1 Enkel schriftelijke offertes binden SALESMAKERS. De geldigheidsduur ervan bedraagt 30 (dertig) dagen. Bestellingen worden pas definitief na ondertekening van de Overeenkomst.

2.2 De Diensten die SALESMAKERS zal verschaffen, zijn middelenverbintenissen.

Artikel 3 – Levering

3.1 De Klant verstrekt SALESMAKERS voor de geplande levering alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten, originelen, beelden, logo’s, feedback, input, enz. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken in hoofde van SALESMAKERS een middelenverbintenis uit. Een eventuele vertraging in de levering kan dus geen recht geven op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de Overeenkomst.

3.2 Elke klacht of protest over de levering moet met een gemotiveerde en aangetekende brief aan SALESMAKERS worden bezorgd binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na de levering. Bij gebreke aan tijdig protest wordt de levering geacht aanvaard te zijn.

Artikel 4 – Overmacht

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Overeenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, stroompannes, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van SALESMAKERS, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van SALESMAKERS. In geval van overmacht, is SALESMAKERS gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de Klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden worden ten gevolge van overmacht.

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1 De prijzen zijn maandelijks of trimestrieel en vooraf betaalbaar volgens de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen modaliteiten.

5.2 SALESMAKERS behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de Overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van objectief verantwoorde kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

5.3 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden geheven op de door de Klant te betalen prijzen of Diensten, zijn voor rekening van de Klant.

5.4 De Klant kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening laten plaatsvinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de Klant jegens SALESMAKERS en doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten onder artikel 1184 B.W.

5.5 De betaling van de prijzen kan plaatsvinden door een afschrijving van de door de Klant opgegeven bankrekening. De Klant verbindt zich ertoe een SEPA-mandaat aan SALESMAKERS te verstrekken, op eerste verzoek van SALESMAKERS.

5.6 SALESMAKERS heeft het recht (maar is niet verplicht) facturen elektronisch aan de Klant ter beschikking te stellen per e-mail of door middel van een klantenportaal.

5.7 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de zetel van SALESMAKERS en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 1,5 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR zulks bij wijze van onherroepelijke schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. Per aanmaning die wordt uitgestuurd, wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 euro meer de kosten voor de aangetekende zending. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 (zeven) dagen na factuurdatum.

5.8 De Klant dient SALESMAKERS steeds per kerende te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens die bij de ondertekening van de Overeenkomst werden meegedeeld.

5.9 Elke klacht of protest over een factuur moet met een gemotiveerde en aangetekende brief aan SALESMAKERS worden bezorgd binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na de ontvangst van de factuur. Bij gebreke aan tijdig protest wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en schade

6.1 De Klant vrijwaart SALESMAKERS tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot een vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of in verband staande met, de Diensten. De Klant vrijwaart SALESMAKERS tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de Diensten.

6.2 De aansprakelijkheid van SALESMAKERS voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in elk geval uitgesloten en SALESMAKERS zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding kunnen gehouden worden. Noch is zij aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de Diensten. In geval van niet-conformiteit van de Diensten, waarvoor SALESMAKERS tot tussenkomst is gehouden, is SALESMAKERS haar aansprakelijkheid en tussenkomst beperkt tot uitsluitend herstel of in voorkomend geval vervanging.

6.3 Onverminderd het voormelde geldt inzake websites, webshops, hosting van servers en/of software in het algemeen dat de werking van een computerconfiguratie (een samenspel van hardware en software) nooit volledig kan worden gegarandeerd. Zowel externe factoren (stroompannes, storingen aan het internet en IT systemen, etc.) als factoren eigen aan de IT- en computerconfiguratie van de Klant en/of SALESMAKERS (defecten, netwerkstoringen, niet-conform gebruik door gebruikers, etc.) kunnen zorgen voor o.m. onverwacht verlies van data, programma’s en/of gegevens. De Klant verbindt er zich echter toe om evenzeer processen te voorzien voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens (zoals doch niet beperkt tot back ups). In elk geval is SALESMAKERS niet verantwoordelijk voor dergelijke schadegevallen.

6.4 SALESMAKERS kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website en/of webshop tijdelijk of definitief offline te zetten, indien SALESMAKERS vermoedens heeft van wettelijke, reglementaire of contractuele inbreuken. De Klant ziet af van eender welke schadevergoeding in geval SALESMAKERS hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. Het tijdelijk of definitief offline halen van een website en/of webshop ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 7 – Recht tot ontbinding

De Overeenkomst kan van rechtswege door SALESMAKERS ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit:

  • indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt,
  • bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
  • bij wanbetaling van facturen,
  • bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Overeenkomst waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van minimaal 5 (vijf) dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe.

Indien de Klant de Overeenkomst vroegtijdig en voorafgaandelijk aan het verstrijken van de contractueel voorziene duurtijd eenzijdig zou beëindigen of verbreken dan wel een contractuele wanprestatie zou begaan, is de Klant aan SALESMAKERS minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals hierna bepaald. De Klant is, in alle gevallen van voortijdige beëindiging, onverminderd het recht van SALESMAKERS op volledige schadevergoeding, naast de vervallen en onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd enerzijds aan SALESMAKERS, vastgesteld op de waarde der nog te vervallen maandelijkse prijzen. De door de Klant gedane betalingen worden eerst aangerekend op de bedongen vergoeding en op de verwijlintresten en daarna op de onbetaald gebleven kosten en ten slotte op de hoofdsommen.

Artikel 8– Intellectuele eigendomsrechten

8.1 In deze Overeenkomst betekent de term "Intellectuele Eigendomsrechten" alle bestaande en toekomstige, al dan niet geregistreerde, intellectuele industriële en commerciële rechten, alsook alle andere eigendoms- en gelijkaardige rechten, in België en overal ter wereld, inclusief zonder beperking, auteursrechten (waaronder zonder beperking auteursrechten in computerprogramma's en databanken), aanverwante rechten op uitvoeringen, fonogrammen, films, journalistieke werken, uitzendingen en databankrechten, tekeningen- en modellenrechten en alle andere mogelijke rechten op het gebied van literatuur, kunst en wetenschap; octrooirechten, rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen, en alle andere rechten op intellectuele creaties op het gebied van technologie; handelsmerken, rechten op maatschappelijke en handelsnamen, domeinnamen en alle andere rechten op tekens gebruikt in het handelsverkeer om een goed of een dienst van andere te onderscheiden in het handelsverkeer, en alle gelijkaardige of equivalente rechten of beschermingsvormen die nu of in de toekomst ergens ter wereld zouden bestaan.

8.2 In deze Overeenkomst betekent de term "Werk" alle intellectuele creaties inclusief, zonder beperking, literaire en artistieke werken, waaronder journalistieke werken, kunstwerken, computerprogramma's, websites, webshops en databanken, artistieke en industriële uitvoeringen van artiesten, fonogram-, film- en databankproducenten en omroeporganisaties, tekeningen en modellen, uitvindingen, knowhow, bedrijfsgeheimen, maatschappelijke en handelsnamen, domeinnamen en enige andere intellectuele creatie die specifiek gecreëerd werd of wordt door SALESMAKERS of haar vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van de Diensten, en inclusief, zonder beperking, alle onderliggende informatie, gegevens en intellectuele creaties, waaronder voorbereidingen, kladversies, onderdelen van een werk, studies, onderzoeksresultaten, experimenten, proeven, uitvindingen, ontdekkingen, data, knowhow, websites, webshops en software.

8.3 SALESMAKERS blijft tijdens de duurtijd van de Overeenkomst te allen tijde eigenaar van de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan Werken en/of Diensten, en verschaft een tijdelijk en niet-exclusief gebruiksrecht voor de duurtijd van de Overeenkomst op haar Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant, die ze aanvaardt, overal ter wereld.

8.4 Indien de Overeenkomst op haar einddatum is gekomen, en voor zover alle betaalverbintenissen van de Klant zijn nagekomen, worden de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de website en/of webshop (doch uitdrukkelijk beperkt tot de website en/of webshop) automatisch overgedragen aan de Klant.

Artikel 9 – Portfolio en referenties

9.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door SALESMAKERS ontwikkelde website en/of webshop wordt opgenomen in het portfolio van SALESMAKERS.

9.2 De klant gaat ermee akkoord dat SALESMAKERS een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Design by SALESMAKERS“ op de geleverde website en/of webshop.

Artikel 10 – Registratie van domeinnamen

De eventuele registratie van domeinnamen op verzoek van de Klant geschiedt volgens algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie die beschikbaar zijn op www.dns.be of www.nil.nl in functie van de registratie van de domeinnaam. De Klant kent en aanvaardt die algemene voorwaarden. De registratie van andere domeinnamen met TLD’s .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/… geschiedt volgens de toepasselijke reglementen die de Klant voorafgaand en schriftelijk moet aanvaarden. Zonder dat die schriftelijke aanvaarding door SALESMAKERS ontvangen is, kan de registratie niet gebeuren. SALESMAKERS draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De Klant zal SALESMAKERS telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinnaam.

Artikel 11 - Hosting

De Klant die een beroep doet op de hosting door SALESMAKERS dan wel een onderaannemer van SALESMAKERS dan wel een partner van SALESMAKERS die deze hostingdiensten overneemt, mag op geen enkele wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van SALESMAKERS. De activiteiten van de Klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Zo laat SALESMAKERS bij wijze van voorbeeld op haar servers geen illegaal pornografisch materiaal toe, evenmin data die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen op de servers van SALESMAKERS activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit. SALESMAKERS behoudt zich ten slotte het recht voor om de hosting over te dragen aan een derde partij.

Artikel 12 – GDPR

SALESMAKERS respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Die verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. Door de ondertekening van deze Overeenkomst, aanvaardt de Klant dat SALESMAKERS solvabiliteitsnazichten kan verrichten, alsook gegevens kan inwinnen betreffende de Klant evenals zijn vertegenwoordigers en andere partijen betrokken bij de activiteit van de Klant. Die gegevens kunnen door SALESMAKERS of haar groep gebruikt worden voor de uitvoering van de Overeenkomst, het vervullen van hun wettelijke verplichtingen en teneinde informatie toe te zenden met betrekking tot producten of diensten die voor de Klant interesse kunnen vertonen. Deze verzameling gebeurt conform het privacybeleid van de betrokkene SALESMAKERS. De Klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over diens persoonsgegevens die SALESMAKERS en/of SALESMAKERS verwerken alsook om te vragen om de rechtzetting van onjuiste gegevens, om verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds voor zover de toepasselijke regelgeving dit voorziet. De Klant heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Klant kan deze rechten uitoefenen door verzending van een schriftelijk verzoek aan SALESMAKERS, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van de identiteitskaart als bijlage. In geval van problemen heeft de Klant het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be).

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Voor elk geschil m.b.t. de Overeenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

(VERSIE 17/12/2020)